Insamlingsstiftelsen Eko Innovation – Upprop

10 december 2015

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras en nybildad insamlingsstiftelse med namnet ”Insamlingsstiftelsen Eko Innovation”. Den engelska översättningen ska vara ”The Eco Innovation Foundation”.

Uppropet riktar till ideella organisationer, stiftelser, myndigheter och företag som vill verka för att den pågående trenden med degradering av ekosystem världen över stoppas, genom att stärka processer som istället stödjer ekosystemen. Exempel på sådana processer kan vara småskaligt skogsbruk som bidrar till en restaurering av degraderade skogslandskap.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen ska med sina insamlade resurser direkt eller indirekt driva eller främja projekt, såväl svenska som internationella, som gynnar ekosystemstödjande entreprenörskap och innovationer. Med ekosystemstödjande innovationer avses teknik, infrastruktur, produkter, tjänster, verksamheter och processer som bidrar till att skapa värde för människor, samtidigt som negativ påverkan på ekosystemen påtagligt minskar, alternativt kan påverkan vara positiv för ekosystemen.

Bakgrund och förtydligande av stiftelsens verksamhet

Den senaste forskningen visar tydligt att miljötillståndet har förvärrats, och att det krävs radikala förändringar om vi ska kunna undvika ett fortsatt överutnyttjande av ekosystemtjänster och naturresurser. Samtidigt har möjligheterna att åtgärda problemen aldrig varit större. Kunskaperna om dessa möjligheter sprids nu snabbt, vilket ger helt nya förutsättningar för ekosystemstödjande lösningar att bli kommersiellt framgångsrika.

Tillsammans med företag, offentliga aktörer och frivilligorganisationer har Sense Group arbetat med att förändra och omforma värdekedjor så att det blir möjligt för nya lösningar att etableras och växa. Vår mission är att vara med och utveckla produkter och tjänster som stödjer ekosystemen, samt att skapa marknader för dessa. Vi kallar detta för ekosystemstödjande innovation. Vi ser det som naturligt att samla den delen av våra projekt som är av icke-kommersiell natur i en insamlingsstiftelse, vilket skapar förutsättningar för nya och mera kraftfulla allianser.

Initialt kommer stiftelsen att arbeta mycket med skogsrelaterade projekt. Tillsammans med ledande skogsexperter och ideella organisationer har Sense Group tagit initiativet till att starta projektet Rättvist Trä, som syftar till att skapa en marknad för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart producerat trä från utvecklingsländer med fokus på småbrukare. Med detta koncept ser vi en möjlighet att aktivt kunna bidra till att restaurera degraderade skogar, exempelvis i östra Afrika.

Bidrag till Insamlingsstiftelsen Eko Innovation kan sättas in på ett bankkonto i Skandinaviska Enskilda Banken. Information om kontonummer m.m. lämnas efter förfrågan som skickas till martin.persson@sensegroup.se