VÅR METOD

När vi utformar projekt tillsammans med våra kunder utgår vi från beprövade metoder och teorier. Vi är konkreta, lösningsorienterade och alltid noga med att ha en genomtänkt idé om vad som är ett lämpligt nästa steg. För att ge en känsla för hur vi genomför förändrings/innovationsprojekt ger vi här några grunder:

Involvera samtliga aktörer. Alla de ingående aktörskategorierna i ett fokusområde har potential att stödja eller hindra förändring inom området. Lyssna på alla dessa för att inte missa viktiga perspektiv.

Kunder och leverantörer ihop. Förutsättningar för kreativ problemlösning finns när leverantören förstår kundens behov och kunden förstår leverantörens begränsningar och möjligheter. Dessa aktörer kan bli medproducenter i gemensam problemlösning.

Delaktighet och eget intresse. För att nå framgång krävs att nyckelaktörerna delar en ambition att nå uppställda mål, vilket i sin tur förutsätter att det finns en relevans och egen drivkraft att medverka. Vi utgår ifrån deltagarnas egna upplevda utmaningar, frågeställningar och möjligheter inom fokusområdet.

Förstå frågorna. Projektledaren måste skapa sig en god förståelse av ämnesområdet och frågeställningarna. Det är viktigt att kunna ställa rätt följdfrågor för att identifiera underliggande behov och lösningar och därmed driva processen framåt.

Ändra avgränsning. Ofta kan en lösning uppnås om problemets ”systemgränser” flyttas, dvs. en eller flera hinder försvinner genom att nya faktorer eller möjligheter adderas. Det kan t ex handla om kopplingar till andra teknikområden, nya finansieringsmodeller eller nya typer av aktörer på marknaden.